Pravidlá

Do súťaže SLOVAK PRESS PHOTO 2017 sa môžu zapojiť tvorcovia v oblasti fotografievidea.

Pravidlá kategórie fotografia

Kto sa môže zapojiť do súťaže

Do súťaže sa môžu zapojiť fotografi, ktorí tvoria pre médiá a majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
Do kategórie Stredoeurópska fotografia sa môžu prihlásiť fotografi z Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rakúska, Slovinska a Ukrajiny s prácami rôznych žánrov, ktoré vznikli na publikačné účely.
Do kategórie Mladí fotografi a študenti do 25 rokov sa môžu zapojiť študenti a začínajúci fotografi do 25 rokov zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rakúska, Slovinska a Ukrajiny so snímkami rôznych žánrov.
Do všetkých kategórií sa môžu tvorcovia prihlásiť s fotografiami, ktoré vznikli v období od 1. septembra 2016 do 29. augusta 2017.
Práce budú zaradené do súťaže po odoslaní vyplnenej a podpísanej prihlášky a potvrdenia o zaplatení administratívneho poplatku na e-mailovú adresu info@slovak-press-photo.sk najneskôr 29. augusta 2017 23:59 hod.
Študenti denného štúdia nie sú povinní uhradiť administratívny poplatok, ak v prihláške uvedú školu, na ktorej študujú.

Registrácia do súťaže

Registrácia fotografov a fotografií bude prebiehať na stránke registracia.slovak-press-photo.sk. Počas registrácie je potrebné riadiť sa pokynmi na stránke.
Podmienkou účasti v súťaži je vyplnenie elektronického formulára na uvedenej stránke. Súťažiaci vyplnia všetky požadované údaje v elektronickom formulári. Jeho vyplnením a podpisom súhlasia s pravidlami a podmienkami súťaže. Na základe elektronickej registrácie sa vygeneruje číslo prihlášky, ktorým budú označené súťažné práce.

Nahrávanie súťažných fotografií

Jednotlivé súťažné fotografie nahrá súťažiaci do registračného systému vo formáte JPG/JPEG vo vysokej kvalite a rozlíšení minimálne 3 000 pixelov pri dlhšej strane záberu (adobe RGB, sRGB).
Fotografie musia byť zaradené do kategórií podľa zadefinovaných kritérií.
Do súťaže je možné prihlásiť maximálne 9 prác, t. j. samostatných fotografií a/alebo sérií, najviac však dve súťažné práce do jednej kategórie.
Séria pozostáva z minimálne 3 a maximálne 9 záberov.

Každú fotografiu je možné prihlásiť iba raz, a to ako samostatnú fotografiu alebo ako súčasť série.

Fotografie prijaté do súťaže musia byť vytvorené jednorazovou expozíciou.
Farebné úpravy a prevod fotografií do škály sivej bude akceptovaný len v prípade, ak nedôjde k zmene obsahu pôvodného záberu.

Do súťaže nebudú prijímané viacnásobné expozície, panorámy zložené z viacerých záberov, fotografie, kde sú pridávané alebo odoberané objekty.
V prípade pochybností si môže porota vyžiadať pôvodnú snímku, prípadne snímku vytvorenú pred a po danom zábere.

Fotografie sú nahrávané podľa jednotlivých kategórií ako:
samostatné fotografie – každá fotografia je označená názvom a krátkym opisom;
séria fotografií (3 až 9 fotografií) – každá séria je označená názvom a krátkym opisom, pričom fotografie v každej sérii musia byť označené poradovým číslom v danej sérii.

Po ukončení vkladania dát si autor skontroluje všetky uložené informácie a ak ich už nemieni upravovať, registráciu uzavrie. Uzavretím registrácie sa zablokuje možnosť upravovať alebo dopĺňať informácie či fotografie.

Autor, ktorý sa zapojí do súťaže, vyplnením súťažného formulára vyhlasuje, že prihlásená súťažná práca je jeho výlučným autorským dielom alebo dielom viacerých uvedených autorov a autor je oprávnený na jej použitie ako súťažnej práce podľa pravidiel súťaže SLOVAK PRESS PHOTO.
Autor vyplnením súťažného formulára zároveň poskytuje organizátorovi súťaže výhradnú časovo a územne neobmedzenú licenciu/súhlas na použitie jeho diela na účely uskutočnenia súťaže a následnej výstavy, respektíve výstav organizovaných organizátorom súťaže a na poskytnutie diela ďalším subjektom na účely uskutočnenia výstav súvisiacich so SLOVAK PRESS PHOTO, a to tak bezo zmeny, ako aj na spracovanie.
Súťažiaci udeľujú organizátorovi súťaže súhlas so spracovávaním ich osobných údajov, ktoré poskytnú organizátorovi, a to výlučne pre vnútorné potreby organizátora súvisiace s realizáciou súťaže. Súhlas autorov so spracovávaním osobných údajov sa udeľuje na čas nevyhnutne potrebný na zabezpečenie účelu spracovávania osobných údajov, minimálne však na 10 rokov odo dňa ich poskytnutia. Organizátor sa zaväzuje, že takto získané osobné údaje neposkytne žiadnej tretej osobe, s výnimkou prípadov, keď bude poskytnutie osobných údajov nevyhnutné na splnenie účelu súťaže, prípadne bude vyplývať z príslušných právnych predpisov.
Spracovanie víťazných prác. Autor udeľuje organizátorovi právo v prípade umiestnenia sa v súťaži previesť elektronický formát súťažnej práce – fotografie – do tlačenej podoby. Organizátor sa zaväzuje, že fotografie budú tlačené bez akýchkoľvek úprav na štandardný fotopapier vo formáte vyhovujúcom potrebám výstavy.

Kam poslať prihlášku

Po uzavretí registrácie sa zobrazí možnosť vytlačiť prihlášku. Na prihláške sú uvedené údaje a účet na zaplatenie administratívneho poplatku vo výške 19 eur. Administratívny poplatok musí byť zaplatený najneskôr do 29. augusta 2017. Študenti nie sú povinní uhradiť administratívny poplatok.

Vytlačenú a podpísanú prihlášku a potvrdenie o uhradení administratívneho poplatku je následne potrebné naskenovať a poslať na e-mailovú adresu: info@slovak-press-photo.sk najneskôr do 29. augusta 2017, inak práce nebudú zaradené do súťaže.

Uzávierka súťaže

Do súťaže je možné prihlasovať sa do 29. augusta 2017 do 23:59 hod. Po tomto termíne bude registračný systém uzavretý.

Posudzovanie fotografií

Každá fotografia prihlásená do určitej kategórie ako samostatná fotografia je posudzovaná ako samostatné dielo s vlastnou estetickou a výpovednou hodnotou. Každá séria fotografií je posudzovaná ako estetický a výpovedný celok tak, ako ho autor vybral a zoradil. Porota má po vzájomnej dohode právo vybrať jednu fotografiu zo série a oceniť ju ako samostatnú fotografiu, ale len v prípade, že pôvodná séria nebola ocenená.
Fotografie sú posudzované anonymne. V označení fotografií nesmie byť na viditeľnom mieste uvedený autor fotografie ani redakcia či agentúra, pre ktorú bola vyhotovená.

Fotografie posudzuje päťčlenná medzinárodná porota ktorú vymenuje organizátor súťaže SLOVAK PRESS PHOTO. Porota bude posudzovať: novinársku hodnotu fotografií (informatívnosť, pohotovosť, aktuálnosť) a estetickú hodnotu fotografií. Fotografie sú porote predkladané v elektronickej podobe po jednotlivých súťažných kategóriách. V každej súťažnej kategórii môže porota udeliť 3 ceny a čestné uznanie. Porota môže neudeliť niektorú z cien. Právo neudeliť cenu sa vzťahuje na všetky kategórie súťaže.

Vyhlásenie výsledkov súťaže a prezentácia víťazných prác

Hlavná cena GRAND PRIX bude zverejnená na tlačovej konferencii po skončení zasadania poroty. Ďalšie výsledky súťaže SLOVAK PRESS PHOTO 2017 budú vyhlásené na slávnostnom udeľovaní cien v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Ocenené práce budú vystavené na výstave SLOVAK PRESS PHOTO 2017 v priestoroch Starej radnice, Hlavné námestie 1, Bratislava a v priestoroch Primaciálneho paláca. Viac na: www.muzeum.bratislava.skPravidlá kategórie krátke video

Kto sa môže zapojiť do súťaže

Do súťaže sa môžu zapojiť videotvorcovia zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rakúska, Slovinska a Ukrajiny pracujúci pre médiá.

Do súťaže môžu prihlásiť krátke, maximálne trojminútové audiovizuálne diela, ktoré sú primárne určené na zverejnenie v audiovizuálnych médiách, v televíziách, na internete, mobilných platformách a pod. Video by malo zachytávať aktuálne dianie v akejkoľvek spoločenskej oblasti v domovskej krajine autora alebo vo svete, alebo udalosti, ktoré výrazným spôsobom oslovili a ovplyvnili autora a majú potenciál zaujať širokú verejnosť.

Tvorcovia sa môžu prihlasovať s prácami, ktoré vznikli v období od 1. septembra 2016 do 29. augusta 2017.

Práce budú zaradené do súťaže po odoslaní podpísanej prihlášky a potvrdenia o zaplatení administratívneho poplatku vo výške 19 eur. Študenti denného štúdia nie sú povinní uhradiť administratívny poplatok, ak v prihláške uvedú školu, na ktorej študujú.

Registrácia do súťaže

Registrácia súťažiacich bude prebiehať na stránke registracia.slovak-press-photo.sk. Počas registrácie je potrebné riadiť sa pokynmi na stránke.
Podmienkou účasti v súťaži je vyplnenie elektronického formulára, ktorý je k dispozícii na uvedenej stránke. Jeho vyplnením a potvrdením súťažiaci súhlasia s podmienkami súťaže. Na základe elektronickej registrácie sa vygeneruje číslo prihlášky.
Súťažiaci pošle link na youtube alebo vimeo, kam nahrá video vo formáte SD – 576i, 576p, codec mpg2, max. 10 bit, HD – 720/25p, 720/50p, 1080/25i, codec H264, mpg4, do 25 Mbit/s.
Vzhľadom na to, že kategória je medzinárodná a práce posudzuje medzinárodná porota, je potrebné, aby filmy, v ktorých je zvukový komentár alebo výpovede, mali anglické titulky.

Každé video musí mať v úvode alebo závere uvedené titulky s názvom videa, menom autora (autorov), producenta a pod., čas a miest vyhotovenia.

Video, ktoré nebude spĺňať všetky potrebné náležitosti (titulky, prekladové titulky) alebo ďalšie kritériá a podmienky, môže byť zo súťaže vyradené.

Po ukončení vkladania dát si autor skontroluje všetky uložené informácie a ak ich už nemieni upravovať, registráciu uzavrie. Uzavretím rezervácie sa zablokuje akékoľvek dodatočné upravovanie alebo dopĺňanie informácií.

Autor, ktorý sa zapojí do súťaže, vyplnením súťažného formulára vyhlasuje, že prihlásená súťažná práca je jeho výlučným autorským dielom alebo dielom viacerých uvedených autorov a je oprávnený na jeho použitie ako súťažnej práce podľa pravidiel súťaže SLOVAK PRESS PHOTO.
Autor vyplnením súťažného formulára zároveň poskytuje organizátorovi súťaže výhradnú časovo a územne neobmedzenú licenciu/súhlas na použitie svojho diela na účely uskutočnenia súťaže a následnej výstavy, respektíve výstav organizovaných organizátorom súťaže a na poskytnutie diela ďalším subjektom na účely uskutočnenia výstav súvisiacich so SLOVAK PRESS PHOTO, a to tak bezo zmeny, ako aj na spracovanie.
Súťažiaci udeľujú organizátorovi súťaže súhlas so spracovávaním ich osobných údajov, ktoré poskytnú organizátorovi, a to výlučne pre vnútorné potreby organizátora súvisiace s realizáciou súťaže. Súhlas autorov so spracovávaním osobných údajov sa udeľuje na čas nevyhnutne potrebný na zabezpečenie účelu spracovávania osobných údajov, minimálne však na 10 rokov odo dňa ich poskytnutia. Organizátor sa zaväzuje, že takto získané osobné údaje neposkytne žiadnej tretej osobe, s výnimkou prípadov, keď bude poskytnutie osobných údajov nevyhnutné na splnenie účelu súťaže, prípadne bude vyplývať z príslušných právnych predpisov.
Spracovanie víťazných prác. Víťazné videopráce budú nahrané na videonosič v nezmenenej kvalite a dĺžke, v poradí, ktoré stanoví organizátor, pričom medzi jednotlivé ucelené práce môže organizátor doplniť grafiku pre potreby výstavy.

Kam poslať prihlášku

Po uzavretí registrácie sa zobrazí možnosť vytlačiť prihlášku. Na prihláške sú uvedené údaje a účet na zaplatenie administratívneho poplatku vo výške 19 eur. Administratívny poplatok musí byť zaplatený najneskôr do 29. augusta 2017. Študenti nie sú povinní uhradiť administratívny poplatok.
Vytlačenú a podpísanú prihlášku a potvrdenie o uhradení administratívneho poplatku je následne potrebné naskenovať a poslať na e-mailovú adresu: info@slovak-press-photo.sk najneskôr do 29. augusta 2017, inak práce nebudú zaradené do súťaže.

Uzávierka súťaže

Do súťaže je možné prihlasovať sa do 29. augusta 2017 do 23:59 hod. Po tomto termíne bude registračný systém uzavretý.

Posudzovanie videí

Medzinárodná trojčlenná porota, ktorú vymenuje organizátor súťaže SLOVAK PRESS PHOTO, bude hodnotiť obsahovú hodnotu videa (informatívnosť, pohotovosť, aktuálnosť), ako aj estetickú hodnotu obrazovej stránky. V tejto súťažnej kategórii môže porota udeliť 3 ceny a čestné uznanie.

Porota má právo neudeliť niektorú z cien.

Vyhlásenie výsledkov súťaže a prezentácia víťazných prác

Výsledky súťaže SLOVAK PRESS PHOTO 2017 budú vyhlásené na slávnostnom udeľovaní cien v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Ocenené a ďalšie vybrané práce budú zverejnené na našej webovej stránke a prezentované počas výstavy SLOVAK PRESS PHOTO 2017 v priestoroch Starej radnice, Hlavné námestie 1, Bratislava a v priestoroch Primaciálneho paláca. Viac na: www.muzeum.bratislava.sk

Registrácia uzavretá

do uzavierky súťaže 29. augusta 2017

info@slovak-press-photo.sk

Adresa na posielanie vyplnených a podpísaných prihlášok.

IBAN: SK7702000000003607367451
BIC: SUBASKBX

Číslo účtu na zaplatenie administratívneho poplatku (19€)Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich SLOVAK PRESS PHOTO, s .r. o. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, videí, akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu SLOVAK PRESS PHOTO, s. r. o. je zakázané.
SLOVAK PRESS PHOTO © 2017
Technologickí partneri
Websuport Dynatech
Spojte sa s nami
Facebook G+ youtube Instagram