Súťažné ceny

V každej súťažnej kategórii porota vyberie spomedzi samostatných fotografií alebo sérií zaslaných do súťaže maximálne štyroch finalistov, z ktorých určí víťaza. Porota môže vybrať menej finalistov, tiež má právo nevybrať v niektorej kategórii žiadnu z prác, prípadne neurčiť víťaza. Organizátor zverejní mená finalistov po zasadaní poroty, najneskôr však týždeň pred odovzdávaním cien. Všetky práce, ktoré porota vyberie ako finálové, budú vystavené na výstave víťazných prác SLOVAK PRESS PHOTO. Ceny za víťazné práce v jednotlivých kategóriách poskytujú partneri projektu.

Hlavná cena – GRAND PRIX SLOVAK PRESS PHOTO za najlepšiu fotografiu ročníka

Porota ju udelí za samostatnú fotografiu alebo sériu fotografií alebo fotografiu vybranú zo série fotografií zaslanej do niektorej z kategórií súťaže, ktorá spĺňa pravidlá súťaže, zobrazuje aktuálnu, spoločensky významnú udalosť, ktorá sa odohrala v priebehu predchádzajúceho roka, a bola publikovaná v médiách alebo bola vytvorená pri práci na publikovanej téme či udalosti, hoci vydavateľ daný snímok nepoužil. Autor musí v registračnom systéme uviesť presný dátum a médium, kde bola práca uverejnená.

MLADÝ TALENT ROKA

Prestížnu cenu porota udelí slovenskému fotografovi – študentovi alebo mladému fotografovi do 26 rokov, ktorý sa bude o toto ohodnotenie uchádzať v registračnom systéme a zaujme svojou prácou (fotografiou alebo sériou fotografií) s prihliadnutím na jeho doterajšiu tvorbu a potenciál vytvoriť samostatnú prezentáciu. Nadácia SLOVAK PRESS PHOTO usporiada ocenenému fotografovi samostatnú výstavu.

GRANT BRATISLAVY 2023 - "Bratislava – klimatická zmena"

Ročné štipendium magistrátu hlavného mesta na fotografovanie premien Bratislavy udelí primátor na odporúčanie medzinárodnej poroty slovenskému fotografovi, ktorý sa bude o grant uchádzať v registračnom systéme ukážkou svojho projektu pozostávajúcou zo série minimálne 9 fotografií a ktorý preukáže najväčší potenciál profesionálneho a tvorivého prístupu k danej téme. Po ročnom fotografovaní odovzdá do archívu magistrátu kolekciu 30 fotografií.

CENA DIVÁKA

V priebehu výstavy víťazných fotografií budú mať jej návštevníci možnosť vybrať si a hlasovať za fotografiu alebo sériu fotografií, ktorá ich najviac oslovila. Súťaž bude prebiehať na webovej stránke SLOVAK PRESS PHOTO. Po skončení výstavy bude na základe získaných hlasov udelená Cena diváka. Cenu získa aj jeden z vyžrebovaných hlasujúcich.

Súťažné kategórie

AKTUALITA

V tejto kategórii sa hodnotia samostatné snímky alebo série fotografií, ktoré zobrazujú aktuálnu, neočakávanú a mimoriadne významnú udalosť, ktorá sa odohrala v danom roku, pričom musí byť zrejmé, že sa fotograf na zachytenie udalosti vopred nepripravoval a spĺňa všetky atribúty novinárskej fotografie. Fotografie nesmú byť zinscenované.
V popise fotografie alebo série fotografií musia byť jasne uvedené okolnosti ich vzniku – kde, kedy a prečo sa udalosti odohrali (pozri sekciu Uvádzanie autora a popisy fotografií v pravidlách súťaže).

REPORTÁŽ

V tejto kategórii sa hodnotia snímky (v rámci série fotografií), ktoré reportážnym spôsobom približujú spoločensky závažnú udalosť, podujatie alebo akciu a vypovedajú o jej priebehu. V tejto kategórii sa nehodnotia samostatné fotografie.
V popise fotografie alebo série fotografií musia byť jasne uvedené okolnosti ich vzniku – kde, kedy a prečo sa udalosti odohrali (pozri sekciu Uvádzanie autora a popisy fotografií v pravidlách súťaže).

KAŽDODENNÝ ŽIVOT - MEDZINÁRODNÁ KATEGÓRIA

Kategória je určená pre fotožurnalistov a fotodokumentaristov zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Poľska a Ukrajiny. V tejto kategórii sa hodnotia snímky zobrazujúce každodenný život v jeho najrozmanitejších podobách vo všetkých oblastiach života spoločnosti. Do tejto kategórie je možné prihlasovať samostatné fotografie alebo série fotografií.
V popise fotografie alebo série fotografií musia byť jasne uvedené okolnosti ich vzniku – kde, kedy a prečo sa udalosti odohrali (pozri sekciu Uvádzanie autora a popisy fotografií v pravidlách súťaže).

PORTRÉT

V tejto kategórii sa hodnotia snímky, ktoré obsahujú spoločenskú výpoveď a ktoré fotografickými výrazovými prostriedkami zobrazia človeka, ľudskú tvár, v prostredí, kde ľudia žijú, pracujú, tvoria, trávia chvíle oddychu. Do tejto kategórie je možné prihlasovať samostatné fotografie alebo série fotografií.
V popise fotografie alebo série fotografií musia byť jasne uvedené informácie o portrétovanej osobe (osobách) – kto a prečo bola osoba portrétovaná (pozri sekciu Uvádzanie autora a popisy fotografií v pravidlách súťaže).

ŠPORT

V tejto kategórii sa hodnotia snímky, ktoré zobrazujú športové podujatia, športové aktivity a jednotlivé druhy športu zachytávajúc ich charakteristické črty a dynamiku. Do tejto kategórie je možné prihlasovať samostatné fotografie alebo série fotografií.
V popise fotografie alebo série fotografií musia byť jasne uvedené okolnosti ich vzniku – kde, kedy a prečo sa udalosti odohrali (pozri sekciu Uvádzanie autora a popisy fotografií v pravidlách súťaže).

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A PRÍRODA - MEDZINÁRODNÁ KATEGÓRIA

V tejto kategórii sa hodnotia autentické a originálne snímky živej i neživej prírody s cieľom poukázať aj na naliehavé a aktuálne problémy životného prostredia ovplyvneného ľudským konaním a dôsledkami klimatických zmien. Do tejto kategórie je možné prihlasovať samostatné fotografie alebo série fotografií zo Slovenska, z Českej republiky, Maďarska, Poľska a Ukrajiny.
V popise fotografie alebo série fotografií musia byť jasne uvedené okolnosti ich vzniku – kde, kedy a prečo sa udalosti odohrali (pozri sekciu Uvádzanie autora a popisy fotografií v pravidlách súťaže).

SVET UMENIA A KULTÚRY

V tejto kategórii sa hodnotia snímky, ktoré dokumentujú rôzne umelecké podujatia, výstavy, festivaly, koncerty, architektúru, dizajn, filmovú tvorbu, vizuálne umenie a ďalšie výsledky ľudskej umeleckej kreativity. Do tejto kategórie je možné prihlasovať samostatné fotografie alebo série fotografií.
V popise fotografie alebo série fotografií musia byť jasne uvedené okolnosti ich vzniku – kde, kedy a prečo sa udalosti odohrali (pozri sekciu Uvádzanie autora a popisy fotografií v pravidlách súťaže).

MLADÍ FOTOGRAFI DO 26 ROKOV A ŠTUDENTI – MEDZINÁRODNÁ KATEGÓRIA

Kategória je určená pre mladých fotografov do 26 rokov a študentov zo Slovenska, z Českej republiky, Maďarska, Poľska a Ukrajiny. Mala by byť oživením súťaže nekonvenčným spracovaním rôznych žánrov a tém, odvážnym, mladistvým, nezaťaženým prístupom k zvolenej tematike. Publikujúci mladí autori môžu prihlásiť svoje práce aj do ostatných súťažných kategórií. Do tejto kategórie je možné prihlasovať samostatné fotografie alebo série fotografií.
V popise fotografie alebo série fotografií musia byť jasne uvedené okolnosti ich vzniku – kde, kedy a prečo sa udalosti odohrali (viď sekcia Uvádzanie autora a popisy fotografií v pravidlách súťaže).

DLHODOBÝ DOKUMENT – MEDZINÁRODNÁ KATEGÓRIA

Kategória je určená pre fotožurnalistov a fotodokumentaristov zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Poľska a Ukrajiny.  V tejto kategórii sa hodnotia snímky rôznych fotožurnalistických žánrov, ktoré dokumentujú rôzne oblasti života ľudí a spoločnosti v priebehu najmenej 3 rokov, pričom aspoň jedna fotografia bola nasnímaná v priebehu predchádzajúceho roka. V tejto kategórii sa hodnotia len série fotografií pozostávajúce z minimálne 12 a maximálne 18 snímok.
V popise fotografie alebo série fotografií musia byť jasne uvedené okolnosti ich vzniku – kde, kedy a prečo sa udalosti odohrali (pozri sekciu Uvádzanie autora a popisy fotografií v pravidlách súťaže).