Súťažné ceny

V každej súťažnej kategórii porota vyberie spomedzi samostatných fotografií alebo sérií a v kategórii video spomedzi videí zaslaných do súťaže maximálne piatich finalistov, z ktorých určí víťaza. Porota môže vybrať menej finalistov, tiež má právo nevybrať v niektorej kategórii žiadnu z prác, prípadne neurčiť víťaza. Organizátor zverejní mená finalistov po zasadaní poroty,  najneskôr však týždeň pred odovzdávaním cien. Všetky práce, ktoré porota vyberie ako finálové, budú vystavené na výstave víťazných prác SLOVAK PRESS PHOTO. Ceny za víťazné práce v jednotlivých kategóriách poskytujú partneri projektu.

Hlavná cena – GRAND PRIX SLOVAK PRESS PHOTO za najlepšiu fotografiu ročníka

sklenená plastika + 2 000 €

Porota ju udelí za samostatnú fotografiu alebo sériu fotografií alebo fotografiu vybranú zo série fotografií zaslanej do niektorej z kategórií súťaže, ktorá spĺňa pravidlá súťaže, zobrazuje aktuálnu, spoločensky významnú udalosť,  ktorá sa odohrala v priebehu predchádzajúceho roka, a  bola publikovaná v médiách alebo bola vytvorená pri práci na  publikovanej téme či udalosti, hoci vydavateľ daný snímok nepoužil. Autor musí v registračnom systéme uviesť presný dátum a médium, kde bola práca uverejnená.

MLADÝ TALENT ROKA 2018

samostatná výstava + 500 €

Prestížnu cenu porota udelí slovenskému fotografovi – študentovi do 25 rokov, ktorý sa bude o toto ohodnotenie uchádzať v registračnom systéme, zaujme svojou prácou (fotografiou alebo sériou fotografií) s prihliadnutím na jeho doterajšiu tvorbu a potenciál vytvoriť samostatnú prezentáciu. Nadácia SLOVAK PRESS PHOTO usporiada ocenenému fotografovi samostatnú výstavu.

GRANT BRATISLAVY

ročné štipendium 2 000 €

Ročné štipendium magistrátu hlavného mesta na fotografovanie premien Bratislavy udelí primátor na odporúčanie medzinárodnej poroty slovenskému fotografovi, ktorý sa bude o grant uchádzať v registračnom systéme ukážkou svojho projektu pozostávajúcou zo série minimálne 9 fotografií a ktorý preukáže najväčší potenciál profesionálneho a tvorivého prístupu k danej téme. Po ročnom fotografovaní odovzdá do archívu magistrátu kolekciu 30 fotografií.
Témou Grantu Bratislava v 7. ročníku súťaže je Zelená Bratislava, jedno z najzelenších miest na svete.

CENA DIVÁKA

V priebehu výstavy víťazných fotografií budú mať jej návštevníci možnosť vybrať si a hlasovať za fotografiu alebo sériu fotografií, ktorá ich najviac oslovila. Súťaž bude prebiehať na webovej stránke SLOVAK PRESS PHOTO. Po skončení výstavy bude na základe získaných hlasov udelená Cena diváka. Cenu získa aj jeden z hlasujúcich.

Súťažné kategórie

Víťazi jednotlivých kategórií za samostatnú fotografiu a sériu fotografií získajú finančnú odmenu v hodnote 500 €.

AKTUALITA

V tejto kategórii sa hodnotia snímky, ktoré zobrazujú aktuálnu, neočakávanú  a mimoriadne významnú udalosť, ktorá sa odohrala v danom roku, pričom musí byť zrejmé, že sa fotograf na zachytenie udalosti vopred nepripravoval a spĺňa všetky atribúty novinárskej fotografie. V popise fotografie alebo série fotografií musia byť jasne uvedené okolnosti ich vzniku – kde, kedy a prečo sa udalosti odohrali.

REPORTÁŽ

V tejto kategórii sa hodnotia snímky, ktoré reportážnym spôsobom približujú spoločensky závažnú udalosť, podujatie alebo akciu a vypovedajú o jej priebehu. V tejto kategórii sa nehodnotia samostatné fotografie.

KAŽDODENNÝ ŽIVOT

V tejto kategórii sa hodnotia snímky zobrazujúce každodenný život v jeho najrozmanitejších podobách vo všetkých oblastiach života spoločnosti.

PORTRÉT

V tejto kategórii sa hodnotia snímky, ktoré obsahujú spoločenskú výpoveď a ktoré fotografickými výrazovými prostriedkami zobrazia človeka, ľudskú tvár, v prostredí, kde ľudia žijú, pracujú, tvoria, trávia chvíle oddychu.

ŠPORT

V tejto kategórii sa hodnotia snímky, ktoré zobrazujú športové podujatia, športové aktivity a jednotlivé druhy športu zachytávajúc ich charakteristické črty a dynamiku.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A PRÍRODA

V tejto kategórii sa hodnotia autentické a originálne snímky živej i neživej prírody s cieľom poukázať aj na naliehavé a aktuálne problémy životného prostredia ovplyvneného ľudským konaním a dôsledkami klimatických zmien.

SVET UMENIA A KULTÚRY

V tejto kategórii sa hodnotia snímky, ktoré dokumentujú rôzne umelecké podujatia, výstavy, festivaly, koncerty, architektúru, dizajn, filmovú tvorbu, vizuálne umenie a ďalšie výsledky ľudskej umeleckej kreativity.

MLADÍ FOTOGRAFI DO 25 ROKOV A ŠTUDENTI – MEDZINÁRODNÁ KATEGÓRIA

Kategória pre mladých fotografov a študentov je určená pre fotožurnalistov zo Slovenska, z Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rakúska, Slovinska a Ukrajiny. Mala by byť oživením súťaže nekonvenčným spracovaním rôznych žánrov a tém, odvážnym, mladistvým, nezaťaženým prístupom k zvolenej tematike. Publikujúci mladí autori môžu prihlásiť svoje práce aj do ostatných súťažných kategórií.

DLHODOBÝ DOKUMENT – MEDZINÁRODNÁ KATEGÓRIA

Kategória je určená pre fotožurnalistov zo Slovenska, z Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rakúska, Slovinska a Ukrajiny.  V tejto kategórii sa hodnotia snímky rôznych fotožurnalistických žánrov, ktoré dokumentujú rôzne oblasti života ľudí a spoločnosti v priebehu najmenej 3 rokov, pričom aspoň jedna fotografia bola nasnímaná v priebehu predchádzajúceho roka. V tejto kategórii sa hodnotia len série fotografií pozostávajúce z minimálne 12 a maximálne 18 snímok.

KRÁTKE VIDEO – MEDZINÁRODNÁ KATEGÓRIA

Kategória je určená pre tvorcov zo Slovenska, z Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rakúska, Slovinska a Ukrajiny.V tejto kategórii budú hodnotené krátke, maximálne desaťminútové videá nakrútené v priebehu predchádzajúceho roka, ktoré sú primárne určené na zverejnenie v audiovizuálnych médiách, v televíziách, na internete či mobilných platformách a zachytávajú aktuálne dianie vo svete alebo v domovskej krajine autora alebo udalosti, ktoré autora výrazným spôsobom oslovili či ovplyvnili a majú potenciál zaujať širokú verejnosť.