Pravidlá

Kto sa môže zapojiť do súťaže

Do súťaže sa môžu zapojiť fotografi, ktorí tvoria pre médiá.
Do kategórií Aktualita, Reportáž, Každodenný život, Portrét, Šport, Príroda a životné prostredie a Svet umenia a kultúry sa môžu zapojiť fotografi, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
Do kategórie Fotografia vytvorená mobilným telefónom a Dlhodobý dokument sa môžu prihlásiť fotografi zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rakúska, Slovinska a Ukrajiny.
Do kategórie Mladí fotografi a študenti do 26 rokov sa môžu zapojiť študenti a začínajúci fotografi do 26 rokov zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rakúska, Slovinska a Ukrajiny.
Do všetkých kategórií sa môžu tvorcovia prihlásiť s fotografiami, ktoré vznikli v období od 1. septembra 2018 do 25. augusta 2019. Výnimkou je kategória Dlhodobý dokument, pre ktorú je stanovené obdobie vzniku fotografií počas uplynulých minimálne 3 rokov, pričom aspoň jedna z fotografií vznikla počas predchádzajúceho roka, t. j. po 1. septembri  2018.
Práce budú zaradené do súťaže po odoslaní vyplnenej a podpísanej prihlášky a potvrdenia o zaplatení administratívneho poplatku na e-mailovú adresu SLOVAK PRESS PHOTO. Študenti denného štúdia nie sú povinní uhradiť administratívny poplatok, ak v prihláške uvedú školu, na ktorej študujú.

Registrácia do súťaže

Registrácia fotografov a fotografií bude prebiehať na stránke registracia.slovak-press-photo.sk. Počas registrácie je potrebné riadiť sa pokynmi na stránke.
Podmienkou účasti v súťaži je vyplnenie elektronického formulára na uvedenej stránke. Súťažiaci vyplnia všetky požadované údaje v elektronickom formulári. Jeho vyplnením a podpisom súhlasia s pravidlami, podmienkami súťaže a spracovaním poskytnutých osobných údajov.
Na základe elektronickej registrácie sa vygeneruje číslo prihlášky, ktorým budú označené súťažné práce.

Nahrávanie súťažných fotografií

Jednotlivé súťažné fotografie nahrá súťažiaci do registračného systému vo formáte JPG/JPEG  v najvyššej možnej kvalite kompresie a v rozlíšení minimálne 2 000 pixelov pri kratšej strane a 3 000 pixelov pri dlhšej strane záberu (adobe RGB, sRGB).
Fotografie vytvorené mobilným telefónom musia mať minimálne rozlíšenie 640 pixelov pri dlhšej strane záberu a nemali by byť väčšie ako 10 MB. Fotografie vytvorené a editované na akomkoľvek mobilnom telefóne či tablete, vrátane iPhonov, iPadov, telefónov a tabletov fungujúcich na systéme Android, sú kvalifikovateľné do súťaže. V prípade fotografie mobilným telefónom je možné na editáciu použiť akúkoľvek aplikáciu alebo ich kombináciu, ktoré sú k dispozícii pre mobilné telefóny a tablety.
Každá fotografia musí mať vložený ICC profil. Odporúčame AdobeRGB, sRGB alebo grayscale Gamma 2.2. Nie CMYK.

Uvádzanie autora a popis fotografií

Fotografie nesmú ukazovať meno fotografa, agentúry alebo publikácie a iné údaje odhaľujúce identitu tvorcu fotografie (tieto detaily môžu byť uložené v metadátach fotografií, ale nesmú byť viditeľné na samotnej fotografii).
Všetky fotografie musia mať pravdivé a presné popisy, napísané v slovenskom jazyku (v prípade medzinárodných kategórií v jazyku anglickom). Popisy musia byť presné a nezavádzajúce a musia odpovedať na základné otázky dobrej žurnalistiky.

Prvá časť popisu musí obsahovať:

 • popis kto je na fotografii a čo sa na fotografii deje,
 • názov mesta, regiónu či krajiny, kde bola fotografia vytvorená,
 • dátum, kedy bola fotografia vytvorená,
 • opis akcie, ktorá nie je na fotografii viditeľná (napríklad scéna nehody, počas ktorej podľa polície zahynulo 10 ľudí).

Druhá časť popisu by mala poskytnúť kontext udalosti resp. prečo je daná fotka výnimočná. Všetky poskytnuté informácie by mali byť dohľadateľné a verifikovateľné.
Posledná časť popisu by mala vysvetliť okolnosti, za ktorých bola fotografia vytvorená. V popise musí byť uvedené, či fotograf scénu akýmkoľvek spôsobom ovplyvnil alebo dal akékoľvek inštrukcie objektu na fotografii.

Upravovanie fotografií

Farebné úpravy a prevod fotografií do škály sivej budú akceptované len v prípade, ak nedôjde k zmene obsahu pôvodného záberu. Konverzia farebnej fotografie na čierno-bielu, ktorá nepozmení obsah fotografie, je povolená v týchto prípadoch:

 • zmeny vo farebnosti nespôsobia výrazné zmeny v odtieni v takom rozsahu, že výsledná zmena spôsobí výrazný odklon od pôvodnej farebnosti,
 • zmeny v hustote, kontraste, farbe a/alebo saturácii, ktoré nesmú výrazne pozmeniť obsah fotografie.

Obsah fotografií nesmie byť pozmenený pridaním, presunom, rozmazaním či odstránením ľudí a/alebo objektov zo záberu. Možné sú len tieto výnimky:

 • je povolený orez, ktorým sa odstráni nepotrebný detail,
 • je povolené odstrániť prach na senzore alebo škrabance na skenoch alebo negatívoch.

Do súťaže nebudú prijímané viacnásobné expozície, panorámy zložené z viacerých záberov, fotografie, kde sú pridávané alebo odoberané objekty. Fotografie prijaté do súťaže musia byť vytvorené jednorazovou expozíciou. Fotografie vytvorené mobilným telefónom je možné prihlásiť výlučne do kategórie Fotografia vytvorená mobilným telefónom.
V prípade pochybností si môže porota vyžiadať pôvodnú snímku, prípadne snímku vytvorenú pred a po danom zábere.
Tvorcovia, ktorí sa prihlásia do súťaže, sú povinní poskytnúť organizátorovi na účely detailného preskúmania pôvodné súbory tak, ako boli zaznamenané fotoaparátom v prípade, že postúpia do finálneho výberu. V prípade, že tieto súbory neposkytnú, budú vylúčení zo súťaže.
Fotografie musia byť zaradené do kategórií podľa zadefinovaných kritérií.
Do súťaže je možné prihlásiť maximálne 9 prác, t. j. samostatných fotografií a/alebo sérií, najviac však dve súťažné práce do jednej kategórie.
Séria pozostáva z minimálne 3 a maximálne 9 záberov. Výnimkou je kategória Dlhodobý dokument, kde séria pozostáva z minimálne 12 a maximálne 18 záberov.
Každú fotografiu je možné prihlásiť iba raz, a to ako samostatnú fotografiu alebo ako súčasť série.
Fotografie sú nahrávané podľa jednotlivých kategórií ako:
samostatné fotografie – každá fotografia je označená názvom a krátkym popisom;
séria fotografií (3 až 9 fotografií, resp. 12 až 18 fotografií v kategórii Dlhodobý dokument) – každá séria je označená názvom a krátkym opisom, pričom fotografie v každej sérii musia byť označené poradovým číslom v danej sérii.
Po ukončení vkladania dát si autor skontroluje všetky uložené informácie a ak ich už nemieni upravovať, registráciu uzavrie. Uzavretím registrácie sa zablokuje možnosť upravovať alebo dopĺňať informácie či fotografie.
Tvorcovia, ktorých práce boli z dôvodu porušenia pravidiel zo súťaže vyradení (vrátane roku 2018), nebudú môcť svoje práce prihlásiť do súťaže v priebehu nasledujúcich troch rokov.
Autor, ktorý sa zapojí do súťaže, vyplnením súťažného formulára vyhlasuje, že prihlásená súťažná práca je jeho výlučným autorským dielom alebo dielom viacerých uvedených autorov a autor je oprávnený dať súhlas na jej použitie ako súťažnej práce podľa pravidiel súťaže SLOVAK PRESS PHOTO.
Autor vyplnením súťažného formulára zároveň poskytuje organizátorovi súťaže výhradnú, časovo a územne neobmedzenú licenciu/súhlas na použitie jeho diela na účely uskutočnenia súťaže a následnej výstavy, respektíve výstav organizovaných organizátorom súťaže a na poskytnutie diela ďalším subjektom na účely uskutočnenia výstav súvisiacich so SLOVAK PRESS PHOTO, a to tak bezo zmeny, ako aj na spracovanie.

Prihláška a administratívny poplatok

Po uzavretí registrácie sa zobrazí možnosť vytlačiť prihlášku. Na prihláške sú uvedené údaje a účet na zaplatenie administratívneho poplatku vo výške 23 eur. Administratívny poplatok musí byť zaplatený najneskôr do 25. 8. 2019. Študenti nie sú povinní uhradiť administratívny poplatok.
Vytlačenú a podpísanú prihlášku a potvrdenie o uhradení administratívneho poplatku je následne potrebné naskenovať a poslať na e-mailovú adresu: info@slovak-press-photo.sk najneskôr do 29. 8. 2019, inak práce nebudú zaradené do súťaže.

Uzávierka súťaže

Do súťaže je možné prihlasovať sa do 25. 8. 2019 do 23.59 hod. Po tomto termíne bude registračný systém uzavretý.

Posudzovanie fotografií

Každá fotografia prihlásená do určitej kategórie ako samostatná fotografia je posudzovaná ako samostatné dielo s vlastnou estetickou a výpovednou hodnotou. Každá séria fotografií je posudzovaná ako estetický a výpovedný celok tak, ako ho autor vybral a zoradil. Porota má vo výnimočných prípadoch po vzájomnej dohode právo vybrať jednu fotografiu zo série a oceniť ju ako samostatnú fotografiu, ale len v prípade, že pôvodná séria nebola ocenená.
Fotografie sú posudzované anonymne. V označení fotografií nesmie byť na viditeľnom mieste uvedený autor fotografie ani redakcia či agentúra, pre ktorú bola vyhotovená.
Fotografie posudzuje päťčlenná medzinárodná porota, ktorú vymenuje organizátor súťaže SLOVAK PRESS PHOTO. Porota bude posudzovať: novinársku hodnotu fotografií (informatívnosť, pohotovosť, aktuálnosť) a estetickú hodnotu fotografií. Fotografie sú porote predkladané v elektronickej podobe po jednotlivých súťažných kategóriách.
V každej súťažnej kategórii porota vyberie spomedzi samostatných fotografií alebo sérií zaslaných do súťaže maximálne štyroch finalistov, z ktorých určí víťaza. Porota môže vybrať menej finalistov, tiež má právo nevybrať v niektorej kategórii žiadnu z prác, prípadne neurčiť víťaza.

Vyhlásenie výsledkov súťaže a prezentácia víťazných prác

Hlavná cena GRAND PRIX bude zverejnená na tlačovej konferencii po skončení zasadania poroty. Mená finalistov zverejní organizátor súťaže najneskôr 1 týždeň pred slávnostným udeľovaním cien. Konečné výsledky s menami víťazov súťaže SLOVAK PRESS PHOTO 2019 budú vyhlásené na slávnostnom udeľovaní cien v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave 3. 10. 2019. Ocenené práce budú vystavené na výstave SLOVAK PRESS PHOTO 2019 v priestoroch Domu umenia, Námestie SNP 12, Bratislava.  Viac na: http://www.domumeniabratislava.sk

Spracovanie víťazných prác

Autor udeľuje organizátorovi právo v prípade umiestnenia sa v súťaži previesť elektronický formát súťažnej práce – fotografie – do tlačenej podoby. Organizátor sa zaväzuje, že fotografie budú tlačené bez akýchkoľvek úprav na štandardný fotopapier vo formáte vyhovujúcom potrebám výstavy.

 Ochrana osobných údajov

Fotografi, ktorí sa zapoja do súťaže, berú na vedomie, že podpisom súťažného formulára uzatvárajú s organizátorom súťaže zmluvu o účasti v súťaži, súčasťou ktorej je poskytnutie osobných údajov.
Organizátor spracúva osobné údaje fotografov na účely účasti v súťaži, pričom spracúva osobné údaje v postavení prevádzkovateľa podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ)2016/679 (ďalej len „nariadenie“) na základe článku VI., odsek 1, písmeno b), kde spracúvanie prebieha na účely plnenia zmluvy o účasti v súťaži SLOVAK PRESS PHOTO. Spracovanie osobných údajov je pre účasť v súťaži  nevyhnutné.
Okrem vyššie uvedeného spracúvania vykonáva organizátor aj spracúvanie osobných údajov na účely informovania o jednotlivých aktivitách organizátora v zmysle právneho základu podľa článku VI., ods. 1, písmeno f) nariadenia, kde právnym základom je oprávnený záujem organizátora ponúknuť fotografom rovnaké alebo podobné plnenie ako je plnenie, ktoré je predmetom zmluvy o účasti v súťaži. 

Vzhľadom na prebiehajúce spracúvanie osobných údajov je fotograf ako dotknutá osoba oprávnený:

 požadovať od organizátora prístup k osobným údajom týkajúcim sa jeho osoby nasledovnými spôsobmi:

 požadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o osobe spracúvané,

 • požadovať informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme a o postupe spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 • požadovať presné informácie o zdroji, z ktorého organizátor získal osobné údaje na spracúvanie,
 • požadovať zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.

 Organizátor na základe žiadosti poskytne fotografovi kópiu osobných údajov, ktoré sa o fotografovi spracúvajú.
 

právo na opravu osobných údajov
 Organizátor bez zbytočného odkladu opraví (na žiadosť fotografa alebo aj z vlastnej iniciatívy) nesprávne osobné údaje, ktoré sa týkajú fotografa, prípadne osobné údaje doplní na základe doplnkového vyhlásenia fotografa.

právo na vymazanie osobných údajov
Organizátor vymaže osobné údaje o fotografovi bez zbytočného odkladu, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov: 

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 • fotograf odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému organizátor podlieha.

  Organizátor nevymaže osobné údaje len v prípadoch, ak je možné, účelné a potrebné postupovať podľa článku 17, ods. 3 nariadenia.

 právo na obmedzenie spracúvania
Fotograf má právo na to, aby organizátor obmedzil spracúvanie, ak ide o jeden z týchto prípadov: 

 • fotograf napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho organizátorovi overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie je protizákonné a organizátor namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • organizátor už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich fotograf na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 Fotografa, ktorý dosiahol obmedzenie spracúvania, organizátor informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

 právo namietať proti spracúvaniu
Fotograf má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu organizátora: 

 • ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, ktorý prevažuje nad oprávnenými záujmami fotografa, organizátor nesmie ďalej spracúvať osobné údaje (ak nie je spracúvanie potrebné pre preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov organizátora),
 • ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, fotograf má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom,
 • ak fotograf namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

  právo na prenosnosť údajov
Fotograf má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol organizátorovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje na ďalšiu entity (ak sa spracúvanie zakladá na zmluve). 

 1. Vo všetkých prípadoch potreby komunikácie vo veciach ochrany osobných údajov (v prípade otázok, podnetov, žiadostí a námietok, potreby uplatnenia práv) sa obracajte na slovakpressphoto@gmail.com. 
 1. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Organizátor nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii. 
 1. Fotograf  je oprávnený vo veci ochrany svojho práva podľa nariadenia podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. 
 1. Organizátor  pri spracovaní osobných údajov využíva na dodanie servisných činností sprostredkovateľov poskytujúcich rôzne služby nevyhnutné na riadne dodanie služieb podľa zmluvy (IT, administratívna podpora). Sprostredkovatelia majú riadne zmluvne upravené povinnosti pri spracúvaní osobných údajov. 
 1. Organizátor  spracúva osobné údaje fotografov po dobu trvania zmluvy o účasti v súťaži a v prípade osobných údajov spracúvaných na základe oprávneného záujmu fotografa po dobu činnosti organizátora zhodnej s činnosťou, pri ktorej došlo k získaniu osobných údajov. Po zániku účelu spracúvania spracúva osobné údaje len ak je to nevyhnutné pre archivačné alebo iné účely určené osobitným zákonom.