Pravidlá

Do súťaže SLOVAK PRESS PHOTO 2018 sa môžu zapojiť tvorcovia v oblasti fotografie a videa.

Pravidlá pre fotografické práce

Kto sa môže zapojiť do súťaže

Do súťaže sa môžu zapojiť fotografi, ktorí tvoria pre médiá.
Do kategórií Aktualita, Reportáž, Každodenný život, Portrét, Šport, Príroda a životné prostredie a Svet umenia sa môžu zapojiť fotografi, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
Do kategórie Dlhodobý dokument sa môžu prihlásiť fotografi zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rakúska, Slovinska a Ukrajiny.
Do kategórie Mladí fotografi a študenti do 25 rokov sa môžu zapojiť študenti a začínajúci fotografi do 25 rokov zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rakúska, Slovinska a Ukrajiny.
Do všetkých kategórií sa môžu tvorcovia prihlásiť s fotografiami, ktoré vznikli v období od 1. septembra 2017 do 29. augusta 2018. Výnimkou je kategória Dlhodobý dokument, pre ktorú je stanovené obdobie vzniku fotografií počas uplynulých minimálne 3 rokov, pričom aspoň jedna z fotografií vznikla počas predchádzajúceho roka, t. j. po 1. septembri  2017.
Práce budú zaradené do súťaže po odoslaní vyplnenej a podpísanej prihlášky a potvrdenia o zaplatení administratívneho poplatku na e-mailovú adresu SLOVAK PRESS PHOTO. Študenti denného štúdia nie sú povinní uhradiť administratívny poplatok, ak v prihláške uvedú školu, na ktorej študujú.


Registrácia do súťaže

Registrácia fotografov a fotografií bude prebiehať na stránke registracia.slovak-press-photo.sk Počas registrácie je potrebné riadiť sa pokynmi na stránke.
Podmienkou účasti v súťaži je vyplnenie elektronického formulára na uvedenej stránke. Súťažiaci vyplnia všetky požadované údaje v elektronickom formulári. Jeho vyplnením a podpisom súhlasia s pravidlami, podmienkami súťaže a spracovaním poskytnutých osobných údajov.
Na základe elektronickej registrácie sa vygeneruje číslo prihlášky, ktorým budú označené súťažné práce.


Nahrávanie súťažných fotografií

Jednotlivé súťažné fotografie nahrá súťažiaci do registračného systému vo formáte JPG/JPEG vo vysokej kvalite a rozlíšení minimálne 3 000 pixelov pri dlhšej strane záberu (adobe RGB, sRGB).
Fotografie musia byť zaradené do kategórií podľa zadefinovaných kritérií.
Do súťaže je možné prihlásiť maximálne 9 prác, t. j. samostatných fotografií a/alebo sérií, najviac však dve súťažné práce do jednej kategórie.
Séria pozostáva z minimálne 3 a maximálne 9 záberov. Výnimkou je kategória Dlhodobý dokument, kde séria pozostáva z minimálne 12 a maximálne 18 záberov.
Každú fotografiu je možné prihlásiť iba raz, a to ako samostatnú fotografiu alebo ako súčasť série.
Fotografie prijaté do súťaže musia byť vytvorené jednorazovou expozíciou.
Farebné úpravy a prevod fotografií do škály sivej budú akceptované len v prípade, ak nedôjde k zmene obsahu pôvodného záberu.
Do súťaže nebudú prijímané viacnásobné expozície, panorámy zložené z viacerých záberov, fotografie, kde sú pridávané alebo odoberané objekty.
V prípade pochybností si môže porota vyžiadať pôvodnú snímku, prípadne snímku vytvorenú pred a po danom zábere.
Fotografie sú nahrávané podľa jednotlivých kategórií ako:
samostatné fotografie – každá fotografia je označená názvom a krátkym opisom;
séria fotografií (3 až 9 fotografií, resp. 12 až 18 fotografií v kategórii Dlhodobý dokument) – každá séria je označená názvom a krátkym opisom, pričom fotografie v každej sérii musia byť označené poradovým číslom v danej sérii.
Po ukončení vkladania dát si autor skontroluje všetky uložené informácie a ak ich už nemieni upravovať, registráciu uzavrie. Uzavretím registrácie sa zablokuje možnosť upravovať alebo dopĺňať informácie či fotografie.

Autor, ktorý sa zapojí do súťaže, vyplnením súťažného formulára vyhlasuje, že prihlásená súťažná práca je jeho výlučným autorským dielom alebo dielom viacerých uvedených autorov a autor je oprávnený dať súhlas na jej použitie ako súťažnej práce podľa pravidiel súťaže SLOVAK PRESS PHOTO.
Autor vyplnením súťažného formulára zároveň poskytuje organizátorovi súťaže výhradnú časovo a územne neobmedzenú licenciu/súhlas na použitie jeho diela na účely uskutočnenia súťaže a následnej výstavy, respektíve výstav organizovaných organizátorom súťaže a na poskytnutie diela ďalším subjektom na účely uskutočnenia výstav súvisiacich so SLOVAK PRESS PHOTO, a to tak bezo zmeny, ako aj na spracovanie.
Súťažiaci udeľujú organizátorovi súťaže súhlas so spracovávaním ich osobných údajov v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov.  
Spracovanie víťazných prác. Autor udeľuje organizátorovi právo v prípade umiestnenia sa v súťaži previesť elektronický formát súťažnej práce – fotografie – do tlačenej podoby. Organizátor sa zaväzuje, že fotografie budú tlačené bez akýchkoľvek úprav na štandardný fotopapier vo formáte vyhovujúcom potrebám výstavy.

Kam poslať prihlášku

Po uzavretí registrácie sa zobrazí možnosť vytlačiť prihlášku. Na prihláške sú uvedené údaje a účet na zaplatenie administratívneho poplatku vo výške 23 eur. Administratívny poplatok musí byť zaplatený najneskôr do 29. 8. 2018. Študenti nie sú povinní uhradiť administratívny poplatok.
Vytlačenú a podpísanú prihlášku a potvrdenie o uhradení administratívneho poplatku je následne potrebné naskenovať a poslať na e-mailovú adresu: info@slovak-press-photo.sk najneskôr do 29. 8. 2018, inak práce nebudú zaradené do súťaže.

Uzávierka súťaže

Do súťaže je možné prihlasovať sa do 29. augusta 2018 do 23.59 hod. Po tomto termíne bude registračný systém uzavretý.

Posudzovanie fotografií

Každá fotografia prihlásená do určitej kategórie ako samostatná fotografia je posudzovaná ako samostatné dielo s vlastnou estetickou a výpovednou hodnotou. Každá séria fotografií je posudzovaná ako estetický a výpovedný celok tak, ako ho autor vybral a zoradil. Porota má vo výnimočných prípadoch po vzájomnej dohode právo vybrať jednu fotografiu zo série a oceniť ju ako samostatnú fotografiu, ale len v prípade, že pôvodná séria nebola ocenená.
Fotografie sú posudzované anonymne. V označení fotografií nesmie byť na viditeľnom mieste uvedený autor fotografie ani redakcia či agentúra, pre ktorú bola vyhotovená.
Fotografie posudzuje päťčlenná medzinárodná porota, ktorú vymenuje organizátor súťaže SLOVAK PRESS PHOTO. Porota bude posudzovať: novinársku hodnotu fotografií (informatívnosť, pohotovosť, aktuálnosť) a estetickú hodnotu fotografií. Fotografie sú porote predkladané v elektronickej podobe po jednotlivých súťažných kategóriách.
V každej súťažnej kategórii porota vyberie spomedzi samostatných fotografií alebo sérií zaslaných do súťaže maximálne piatich finalistov, z ktorých určí víťaza. Porota môže vybrať menej finalistov, tiež má právo nevybrať v niektorej kategórii žiadnu z prác, prípadne neurčiť víťaza.

Vyhlásenie výsledkov súťaže a prezentácia víťazných prác

Hlavná cena GRAND PRIX bude zverejnená na tlačovej konferencii po skončení zasadania poroty. Mená finalistov zverejní organizátor súťaže najneskôr 1 týždeň pred slávnostným udeľovaním cien. Konečné výsledky s menami víťazov súťaže SLOVAK PRESS PHOTO 2018 budú vyhlásené na slávnostnom udeľovaní cien v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave 3. 10. 2018. Ocenené práce budú vystavené na výstave SLOVAK PRESS PHOTO 2018 v priestoroch Domu umenia, Námestie SNP 12, Bratislava.  Viac na: http://www.domumeniabratislava.sk

Pravidlá kategórie krátke video

Kto sa môže zapojiť do súťaže

Do súťaže sa môžu zapojiť videotvorcovia zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rakúska, Slovinska a Ukrajiny pracujúci pre médiá.
Do súťaže môžu prihlásiť krátke, maximálne 10-minútové audiovizuálne diela, ktoré sú primárne určené na zverejnenie v audiovizuálnych médiách, v televíziách, na internete, mobilných platformách a pod. Video by malo zachytávať aktuálne dianie v akejkoľvek spoločenskej oblasti v domovskej krajine autora alebo vo svete, alebo udalosti, ktoré výrazným spôsobom oslovili a ovplyvnili autora a majú potenciál zaujať širokú verejnosť.
Tvorcovia sa môžu prihlasovať s prácami, ktoré vznikli v období od 1. septembra 2017 do 29. augusta 2018.
Práce budú zaradené do súťaže po odoslaní podpísanej prihlášky a potvrdenia o zaplatení administratívneho poplatku vo výške 23 eur. Študenti denného štúdia nie sú povinní uhradiť administratívny poplatok, ak v prihláške uvedú školu, na ktorej študujú.


Registrácia do súťaže

Registrácia súťažiacich bude prebiehať na stránke registracia.slovak-press-photo.sk. Počas registrácie je potrebné riadiť sa pokynmi na stránke.
Podmienkou účasti v súťaži je vyplnenie elektronického formulára, ktorý je k dispozícii na uvedenej stránke. Jeho vyplnením a potvrdením súťažiaci súhlasia s pravidlami, podmienkami súťaže a spracovaním poskytnutých osobných údajov.
Na základe elektronickej registrácie sa vygeneruje číslo prihlášky.
Súťažiaci pošle link na youtube alebo vimeo, kam nahrá video vo formáte SD – 576i, 576p, codec mpg2, max. 10 bit, HD – 720/25p, 720/50p, 1080/25i, codec H264, mpg4, do 25 Mbit/s.
Filmy, v ktorých je zvukový komentár alebo výpovede v cudzom jazyku, by mali byť opatrené slovenskými alebo anglickými titulkami.
Každé video musí mať v úvode alebo závere uvedené titulky s názvom videa, menom autora (autorov), producenta a pod., čas a miesto vyhotovenia.
Video, ktoré nebude spĺňať všetky potrebné náležitosti (titulky, prekladové titulky) alebo ďalšie kritériá a podmienky, môže byť zo súťaže vyradené.
Po ukončení vkladania dát si autor skontroluje všetky uložené informácie a ak ich už nemieni upravovať, registráciu uzavrie. Uzavretím rezervácie sa zablokuje akékoľvek dodatočné upravovanie alebo dopĺňanie informácií.

Autor, ktorý sa zapojí do súťaže, vyplnením súťažného formulára vyhlasuje, že prihlásená súťažná práca je jeho výlučným autorským dielom alebo dielom viacerých uvedených autorov a je oprávnený dať súhlas na jeho použitie ako súťažnej práce podľa pravidiel súťaže SLOVAK PRESS PHOTO.
Autor vyplnením súťažného formulára zároveň poskytuje organizátorovi súťaže výhradnú časovo a územne neobmedzenú licenciu/súhlas na použitie svojho diela na účely uskutočnenia súťaže a následnej výstavy, respektíve výstav organizovaných organizátorom súťaže a na poskytnutie diela ďalším subjektom na účely uskutočnenia výstav súvisiacich so SLOVAK PRESS PHOTO, a to tak bezo zmeny, ako aj na spracovanie.
Súťažiaci udeľujú organizátorovi súťaže súhlas so spracovávaním ich osobných údajov v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov
Spracovanie víťazných prác. Víťazné videopráce budú nahrané na videonosič v nezmenenej kvalite a dĺžke, v poradí, ktoré stanoví organizátor, pričom medzi jednotlivé ucelené práce môže organizátor doplniť grafiku pre potreby výstavy.


Kam poslať prihlášku

Po uzavretí registrácie sa zobrazí možnosť vytlačiť prihlášku. Na prihláške sú uvedené údaje a účet na zaplatenie administratívneho poplatku vo výške 23 eur. Administratívny poplatok musí byť zaplatený najneskôr do 29. 8. 2018. Študenti nie sú povinní uhradiť administratívny poplatok.
Vytlačenú a podpísanú prihlášku a potvrdenie o uhradení administratívneho poplatku je následne potrebné naskenovať a poslať na e-mailovú adresu: info@slovak-press-photo.sk najneskôr do 29. 8. 2018, inak práce nebudú zaradené do súťaže.

Uzávierka súťaže

Do súťaže je možné prihlasovať sa do 29. augusta 2018 do 24.00 hod. Po tomto termíne bude registračný systém uzavretý.

Posudzovanie videí

Medzinárodná trojčlenná porota, ktorú vymenuje organizátor súťaže SLOVAK PRESS PHOTO, bude hodnotiť obsahovú hodnotu videa (informatívnosť, pohotovosť, aktuálnosť), ako aj estetickú hodnotu obrazovej stránky.
V tejto súťažnej kategórii porota vyberie spomedzi videí zaslaných do súťaže maximálne piatich finalistov, z ktorých určí víťaza. Porota môže vybrať menej finalistov, tiež má právo nevybrať žiadnu z prác, prípadne neurčiť víťaza.

Vyhlásenie výsledkov súťaže a prezentácia víťazných prác

Mená finalistov zverejní organizátor súťaže  najneskôr 1 týždeň pred slávnostným udeľovaním cien. Konečné výsledky s menami víťazov súťaže SLOVAK PRESS PHOTO 2018 budú vyhlásené na slávnostnom udeľovaní cien v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave 3. 10. 2018. Ocenené a ďalšie vybrané práce budú zverejnené na webovej stránke SLOVAK PRESS PHOTO a prezentované počas výstavy SLOVAK PRESS PHOTO 2018 v priestoroch Domu umenia, Námestie SNP 12, Bratislava. Viac na: http://www.domumeniabratislava.sk