Pravidlá

Kto sa môže zapojiť do súťaže

Do súťaže sa môžu zapojiť fotografi, ktorí tvoria pre médiá.
Do kategórií Aktualita, Reportáž, Portrét, Šport, Príroda a životné prostredie a Svet umenia a kultúry sa môžu zapojiť fotografi, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
Do kategórií Každodenný život, Dlhodobý dokument a Fotografia vytvorená mobilným telefónom a sa môžu prihlásiť fotografi zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rakúska, Slovinska a Ukrajiny.
Do kategórie Mladí fotografi a študenti do 26 rokov sa môžu zapojiť študenti a začínajúci fotografi do 26 rokov zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rakúska, Slovinska a Ukrajiny.
Do všetkých kategórií sa môžu tvorcovia prihlásiť s fotografiami, ktoré vznikli v období od 1. septembra 2019 do 25. augusta 2020. Výnimkou je kategória Dlhodobý dokument, pre ktorú je stanovené obdobie vzniku fotografií počas uplynulých minimálne 3 rokov, pričom aspoň jedna z fotografií vznikla počas predchádzajúceho roka, t. j. po 1. septembri 2019.
Práce budú zaradené do súťaže po odoslaní vyplnenej a podpísanej prihlášky a potvrdenia o zaplatení administratívneho poplatku na e-mailovú adresu SLOVAK PRESS PHOTO. Študenti denného štúdia nie sú povinní uhradiť administratívny poplatok, ak v prihláške uvedú školu, na ktorej študujú.

Registrácia do súťaže

Registrácia fotografov a fotografií bude prebiehať na stránke registracia.slovak-press-photo.sk.
Podmienkou účasti v súťaži je vyplnenie elektronického formulára na uvedenej stránke. Súťažiaci vyplnia všetky požadované údaje v elektronickom formulári. Jeho vyplnením a podpisom súhlasia s pravidlami, podmienkami súťaže a spracovaním poskytnutých osobných údajov. Na základe elektronickej registrácie sa vygeneruje číslo prihlášky, ktorým budú označené súťažné práce.

Postup registrácie a nahrávania súťažných fotografií na stránke:

Po úspešnej registrácii vám bude doručený na emailovú adresu, ktorú ste zadali pri registrácii, notifikačný email potvrdzujúci vašu registráciu.

 • prihláste sa do svojho účtu/konta
 • v ľavej hornej časti vyberte „Prihláška do sútaže“ - následne sa vám otvorí „Prihláška do sútaže“
 • ako prvý krok vyberte národnosť
 • postupujte ďalej vo vypĺňaní údajov a vo vkladaní súťažných fotografií - po vyplnení práce č.1 sa vás systém následne opýta, či chcete pokračovať vo vypĺňaní práce č.2, atd.
 • ak si chcete rozpracovanú prihlášku uložiť, je potrebné použiť v dolnej časti tlačídlo s názvom „Uložiť koncept“. Budete upozornený, že rozpracovanú prácu máte aktívnu počas max 30 dní a opätovne editovať ju môžete prostredníctvom vygenerovaného tokenu (linku), ktorý si starostlivo uchovajte. Bez tohoto linku nebude možný opätovný prístup do vašej otvorenej prihlášky.
 • ak ste sa rozhodli, že vaša práca je finálna, použite tlačidlo „Odoslať práce a ukončiť prihlášku“. Vaša práca sa uzamkne a nebude možná jej ďalšia editácia. Pred tým si ale nezabudnite vyplniť emailovú adresu na ktorú vám bude potvrdená prihláška do súťaže doručená, a v ktorej sa nachádzaju aj údaje pre úhradu registračného poplatku. Prihlášku je nutné vytlačiť, podpísať a naskenovanú doručiť na mailovú adresu info@slovak-press-photo.sk
 • okrem prihlášky vám bude vygenerovaný zoznam vašich prác, ktoré ste nahrali

 

Nahrávanie súťažných fotografií

Jednotlivé súťažné fotografie nahrá súťažiaci do registračného systému vo formáte JPG/JPEG  v najvyššej možnej kvalite kompresie a v rozlíšení minimálne 2 000 pixelov pri kratšej strane a 3 000 pixelov pri dlhšej strane záberu (adobe RGB, sRGB).
Fotografie vytvorené mobilným telefónom musia mať minimálne rozlíšenie 640 pixelov pri dlhšej strane záberu a nemali by byť väčšie ako 10 MB. Fotografie vytvorené a editované na akomkoľvek mobilnom telefóne či tablete, vrátane iPhonov, iPadov, telefónov a tabletov fungujúcich na systéme Android, sú kvalifikovateľné do súťaže. V prípade fotografie mobilným telefónom je možné na editáciu použiť akúkoľvek aplikáciu alebo ich kombináciu, ktoré sú k dispozícii pre mobilné telefóny a tablety.
Každá fotografia musí mať vložený ICC profil. Odporúčame AdobeRGB, sRGB alebo grayscale Gamma 2.2. Nie CMYK.

Uvádzanie autora a popis fotografií

Fotografie nesmú ukazovať meno fotografa, agentúry alebo publikácie a iné údaje odhaľujúce identitu tvorcu fotografie (tieto detaily môžu byť uložené v metadátach fotografií, ale nesmú byť viditeľné na samotnej fotografii).
Všetky fotografie musia mať pravdivé a presné popisy, napísané v slovenskom jazyku (v prípade medzinárodných kategórií v jazyku anglickom). Popisy musia byť presné a nezavádzajúce a musia odpovedať na základné otázky dobrej žurnalistiky.

Prvá časť popisu musí obsahovať:

 • popis kto je na fotografii a čo sa na fotografii deje,
 • názov mesta, regiónu či krajiny, kde bola fotografia vytvorená,
 • dátum, kedy bola fotografia vytvorená,
 • opis akcie, ktorá nie je na fotografii viditeľná (napríklad scéna nehody, počas ktorej podľa polície zahynulo 10 ľudí).

Druhá časť popisu by mala poskytnúť kontext udalosti resp. prečo je daná fotka výnimočná. Všetky poskytnuté informácie by mali byť dohľadateľné a verifikovateľné.
Posledná časť popisu by mala vysvetliť okolnosti, za ktorých bola fotografia vytvorená. V popise musí byť uvedené, či fotograf scénu akýmkoľvek spôsobom ovplyvnil alebo dal akékoľvek inštrukcie objektu na fotografii.

Upravovanie fotografií

Farebné úpravy a prevod fotografií do škály sivej budú akceptované len v prípade, ak nedôjde k zmene obsahu pôvodného záberu. Konverzia farebnej fotografie na čierno-bielu, ktorá nepozmení obsah fotografie, je povolená v týchto prípadoch:

 • zmeny vo farebnosti nespôsobia výrazné zmeny v odtieni v takom rozsahu, že výsledná zmena spôsobí výrazný odklon od pôvodnej farebnosti,
 • zmeny v hustote, kontraste, farbe a/alebo saturácii, ktoré nesmú výrazne pozmeniť obsah fotografie.

Obsah fotografií nesmie byť pozmenený pridaním, presunom, rozmazaním či odstránením ľudí a/alebo objektov zo záberu. Možné sú len tieto výnimky:

 • je povolený orez, ktorým sa odstráni nepotrebný detail,
 • je povolené odstrániť prach na senzore alebo škrabance na skenoch alebo negatívoch.

Do súťaže nebudú prijímané viacnásobné expozície, panorámy zložené z viacerých záberov, fotografie, kde sú pridávané alebo odoberané objekty. Fotografie prijaté do súťaže musia byť vytvorené jednorazovou expozíciou. Fotografie vytvorené mobilným telefónom je možné prihlásiť výlučne do kategórie Fotografia vytvorená mobilným telefónom.
V prípade pochybností si môže porota vyžiadať pôvodnú snímku, prípadne snímku vytvorenú pred a po danom zábere.
Tvorcovia, ktorí sa prihlásia do súťaže, sú povinní poskytnúť organizátorovi na účely detailného preskúmania pôvodné súbory tak, ako boli zaznamenané fotoaparátom v prípade, že postúpia do finálneho výberu. V prípade, že tieto súbory neposkytnú, budú vylúčení zo súťaže.
Fotografie musia byť zaradené do kategórií podľa zadefinovaných kritérií.
Do súťaže je možné prihlásiť maximálne 9 prác, t. j. samostatných fotografií a/alebo sérií, najviac však dve súťažné práce do jednej kategórie. Pre zahraničných súťažiacich v 4 vybraných kategóriách platí, najviac dve súťažné práce do jednej z vybraných kategórií - teda maximálne 8 prác.
Séria pozostáva z minimálne 3 a maximálne 9 záberov. Výnimkou je kategória Dlhodobý dokument, kde séria pozostáva z minimálne 12 a maximálne 18 záberov.
Každú fotografiu je možné prihlásiť iba raz, a to ako samostatnú fotografiu alebo ako súčasť série.
Fotografie sú nahrávané podľa jednotlivých kategórií ako:
samostatné fotografie – každá fotografia je označená názvom a krátkym popisom;
séria fotografií (3 až 9 fotografií, resp. 12 až 18 fotografií v kategórii Dlhodobý dokument) – každá séria je označená názvom a krátkym opisom, pričom fotografie v každej sérii musia byť označené poradovým číslom v danej sérii.
Po ukončení vkladania dát si autor skontroluje všetky uložené informácie a ak ich už nemieni upravovať, registráciu uzavrie. Uzavretím registrácie sa zablokuje možnosť upravovať alebo dopĺňať informácie či fotografie.
Tvorcovia, ktorých práce boli z dôvodu porušenia pravidiel zo súťaže vyradení (vrátane roku 2019), nebudú môcť svoje práce prihlásiť do súťaže v priebehu nasledujúcich troch rokov.
Autor, ktorý sa zapojí do súťaže, vyplnením súťažného formulára vyhlasuje, že prihlásená súťažná práca je jeho výlučným autorským dielom alebo dielom viacerých uvedených autorov a autor je oprávnený dať súhlas na jej použitie ako súťažnej práce podľa pravidiel súťaže SLOVAK PRESS PHOTO.
Autor vyplnením súťažného formulára zároveň poskytuje organizátorovi súťaže výhradnú, časovo a územne neobmedzenú licenciu/súhlas na použitie jeho diela na účely uskutočnenia súťaže a následnej výstavy, respektíve výstav organizovaných organizátorom súťaže a na poskytnutie diela ďalším subjektom na účely uskutočnenia výstav súvisiacich so SLOVAK PRESS PHOTO, a to tak bezo zmeny, ako aj na spracovanie.

Prihláška a administratívny poplatok

Po uzavretí registrácie sa zobrazí možnosť vytlačiť prihlášku. Na prihláške sú uvedené údaje a účet na zaplatenie administratívneho poplatku vo výške 23 eur. Administratívny poplatok musí byť zaplatený najneskôr do 25. 8. 2020. Študenti nie sú povinní uhradiť administratívny poplatok.
Vytlačenú a podpísanú prihlášku a potvrdenie o uhradení administratívneho poplatku je následne potrebné naskenovať a poslať na e-mailovú adresu: info@slovak-press-photo.sk najneskôr do 29. 8. 2019, inak práce nebudú zaradené do súťaže.

Uzávierka súťaže

Do súťaže je možné prihlasovať sa do 25. 8. 2020 do 23.59 hod. Po tomto termíne bude registračný systém uzavretý.

Posudzovanie fotografií

Každá fotografia prihlásená do určitej kategórie ako samostatná fotografia je posudzovaná ako samostatné dielo s vlastnou estetickou a výpovednou hodnotou. Každá séria fotografií je posudzovaná ako estetický a výpovedný celok tak, ako ho autor vybral a zoradil. Porota má vo výnimočných prípadoch po vzájomnej dohode právo vybrať jednu fotografiu zo série a oceniť ju ako samostatnú fotografiu, ale len v prípade, že pôvodná séria nebola ocenená.
Fotografie sú posudzované anonymne. V označení fotografií nesmie byť na viditeľnom mieste uvedený autor fotografie ani redakcia či agentúra, pre ktorú bola vyhotovená.
Fotografie posudzuje päťčlenná medzinárodná porota, ktorú vymenuje organizátor súťaže SLOVAK PRESS PHOTO. Porota bude posudzovať: novinársku hodnotu fotografií (informatívnosť, pohotovosť, aktuálnosť) a estetickú hodnotu fotografií. Fotografie sú porote predkladané v elektronickej podobe po jednotlivých súťažných kategóriách.
V každej súťažnej kategórii porota vyberie spomedzi samostatných fotografií alebo sérií zaslaných do súťaže maximálne štyroch finalistov, z ktorých určí víťaza. Porota môže vybrať menej finalistov, tiež má právo nevybrať v niektorej kategórii žiadnu z prác, prípadne neurčiť víťaza.

Vyhlásenie výsledkov súťaže a prezentácia víťazných prác

Hlavná cena GRAND PRIX bude zverejnená na tlačovej konferencii po skončení zasadania poroty. Mená finalistov zverejní organizátor súťaže najneskôr 1 týždeň pred slávnostným udeľovaním cien. Konečné výsledky s menami víťazov súťaže SLOVAK PRESS PHOTO 2020 budú vyhlásené na slávnostnom udeľovaní cien v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave 1. 10. 2020. Ocenené práce budú vystavené na výstave SLOVAK PRESS PHOTO 2020 v priestoroch Domu umenia, Námestie SNP 12, Bratislava.  Viac na: http://www.domumeniabratislava.sk

Spracovanie víťazných prác

Autor udeľuje organizátorovi právo v prípade umiestnenia sa v súťaži previesť elektronický formát súťažnej práce – fotografie – do tlačenej podoby. Organizátor sa zaväzuje, že fotografie budú tlačené bez akýchkoľvek úprav na štandardný fotopapier vo formáte vyhovujúcom potrebám výstavy.

 Ochrana osobných údajov

v zmysle článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“)

Údaje o prevádzkovateľovi:

SLOVAK PRESS PHOTO, s. r. o., so sídlom: Bjömsonova 16, 811 05 Bratislava, IČO: 36 844 748, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava l., Oddiel: Sro, vložka Číslo: 48302,43 (ďalej len Prevádzkovateľ)

Kontaktné údaje SLOVAK PRESS PHOTO, s.r.o.:

Pre prípadné otázky o spracúvaní osobných údajov a podanie námietok  a naplnenie práv dotknutej osoby násmôžete  kontaktovať na e-mailovej adrese slovakpressphoto@gmail.com alebo písomne na adrese sídla Prevádzkovateľa SLOVAK PRESS PHOTO, s. r. o., Bjömsonova 16, 811 05 Bratislava.

Práva dotknutej osoby:

Poskytnutím osobných údajov Prevádzkovateľovi nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má podľa Kapitoly III. Nariadenia najmä

 • právo na prístup k osobným údajom,
 • právo na opravu osobných údajov - Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opraví (na žiadosť dotknutej osoby alebo aj z vlastnej iniciatívy) nesprávne osobné údaje, ktoré sa týkajú dotknutej osoby
 • právo na vymazanie, Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje dotknutej osoby, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému organizátor podlieha.
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov v prípadoch, ak
 • dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovioveriť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie je protizákonné a Prevádzkovateľa namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 • právo na prenosnosť údajov,
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (vrátane profilovania) a
 • právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania).

Dotknutá osoba má súčasne podľa článku 77 Nariadenia právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

Uvedených práv sa dotknutá osoba môže domáhať za podmienok ustanovených Nariadením.

Prevádzkovateľ oprávnenej žiadosti dotknutej osoby vyhovie vždy, ak je to technicky možné.

Účely spracúvania a ich právny základ:

Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, ktorými sú účastníci súťaže organizovanej Prevádzkovateľom je/sú:

 • plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu (článok VI., odsek 1, písmeno b) Nariadenia). Osobné údaje sú spracúvané počas predzmluvného vzťahu, správy zmluvného vzťahu,
 • vedenia evidencie účastníkov súťaže (článok VI., odsek 1, písmeno b) Nariadenia),
 • konanie na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa voči orgánom, úradom a iným inštitúciám, či spoločnostiam, (článok VI., odsek 1, písmeno c) Nariadenia), vyplývajúce najmä z týchto zákonov:
  • zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
 • zasielanie newslettera (článok VI., odsek 1, písmeno a) Nariadenia),
 • propagácia súťaží organizovaných Prevádzkovateľom a ich výsledkov - zverejnenie osobných údajov dotknutej osoby v masovokomunikačných prostriedkoch a na webovom sídle Prevádzkovateľa (týka sa aj údajov uvedených v metadátach fotografií).

Doba uchovávania:

Vaše osobné údaje budú uchovávané v závislosti od účelu spracúvania nasledovne:

Účel spracúvania osobných údajov - Doba spracúvania osobných údajov

Plnenie zmluvného vzťahu - Osobné údaje finalistov a výhercov budú spracúvané po dobu existencie Nadácie Slovak Press Photo a jej prípadných nasledovníkov. Osobné údaje ostatných súťažiacich budú likvidované bezodkladne po ukončení súťaže.

Vedenie evidencie účastníkov súťaže - 10 rokov

Vedenie účtovníctva -  10 rokov

Newsletter - Po dobu trvania súhlasu dotknutej osoby.

Splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa - Doba určená príslušnými právnymi predpismi.

Propagácia súťaží a ich výsledkov -  Na webovom sídle Prevádzkovateľa v zmysle registratúrneho poriadku, v masovokomuni-kačných prostriedkoch po dobu ich trvania.

Poskytovanie osobných údajov:

Vaše osobné údaje nie sú poskytované ani sprístupňované tretej osobe, okrem situácií, kedy táto povinnosť vyplýva z osobitného právneho predpisu alebo ak je to potrebné pre plnenie zmluvných povinností.

Pre plnenie zmluvných povinností sú ako sprostredkovatelia (v zmysle čl. 28 Nariadenia) poverení spracúvať vaše osobné údaje nasledovné subjekty alebo skupiny subjektov:

 • NADÁCIA SLOVAK PRESS PHOTO so sídlom: Bjömsonova 16, 811 05 Bratislava, IČO 50057651, zapísaná v Registri Nadácii MVSR pod e.203/Na-2002/1124 dňa 16.11.2015
 • grafici, copywriteri, programátori/web developeri, ppc špecialisti, seo špecialisti, spoločnosť poskytujúca účtovnícke služby, iní prevádzkovatelia s ktorými spolupracujeme pri svojej činnosti.

Tretie krajiny: Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Automatizované rozhodovanie a profilovanie: Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov zákazníkov nepoužíva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania. Neposkytnutie osobných údajov: Prevádzkovateľovi znemožňuje prípravu a uzatvorenie zmluvného vzťahu s dotknutou osobou a jej účast v súťaži.

V Bratislave, 30.06.2020