Pravidlá ochrany osobných údajov

Fotografi, ktorí sa zapoja do súťaže, berú na vedomie, že podpisom súťažného formulára uzatvárajú s organizátorom súťaže zmluvu o účasti v súťaži, súčasťou ktorej je poskytnutie osobných údajov.

Organizátor spracúva osobné údaje fotografov na účely účasti v súťaži, pričom spracúva osobné údaje v postavení prevádzkovateľa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)2016/679 (ďalej len „nariadenie“) na základe článku VI., odsek 1, písmeno b), kde spracúvanie prebieha na účely plnenia zmluvy o účasti v súťaži SLOVAK PRESS PHOTO. Spracovanie osobných údajov je pre účasť v súťaži  nevyhnutné.

Okrem spracúvania uvedeného vyššie vykonáva organizátor aj spracúvanie osobných údajov na účely informovania o jednotlivých aktivitách organizátora na základe právneho základu podľa článku VI., ods. 1, písmeno f) nariadenia, kde právnym základom je oprávnený záujem organizátora ponúknuť fotografom rovnaké alebo podobné plnenie ako je plnenie, ktoré je predmetom zmluvy o účasti v súťaži.

Vzhľadom na prebiehajúce spracúvanie osobných údajov je fotograf ako dotknutá osoba oprávnený:

požadovať od organizátora prístup k osobným údajom týkajúcim sa jeho osoby nasledovnými spôsobmi:

 požadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o osobe spracúvané,

 • požadovať informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme a o postupe spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 • požadovať presné informácie o zdroji, z ktorého obstarávateľ získal osobné údaje na spracúvanie,
 • požadovať zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.

Organizátor na základe žiadosti poskytne fotografovi kópiu osobných údajov, ktoré sa o fotografovi spracúvajú.

právo na opravu osobných údajov

Organizátor bez zbytočného odkladu opraví (na žiadosť fotografa alebo aj z vlastnej iniciatívy) nesprávne osobné údaje, ktoré sa týkajú fotografa, prípadne osobné údaje doplní na základe doplnkového vyhlásenia fotograf.

právo na vymazanie osobných údajov

 Organizátor vymaže osobné údaje o fotografovi bez zbytočného odkladu ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 • fotograf odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému organizátor podlieha.

Organizátor nevymaže osobné údaje len v prípadoch ak je možné, účelné a potrebné postupovať podľa článku 17, ods. 3 nariadenia.

právo na obmedzenie spracúvania

 Fotograf má právo na to, aby organizátor obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 • fotograf napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho organizátorovi overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie je protizákonné a organizátor namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • organizátor už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich fotograf na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Fotografa, ktorý dosiahol obmedzenie spracúvania organizátor informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

právo namietať proti spracúvaniu

Fotograf má právo kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu organizátora:

 • ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, ktorý prevažuje nad oprávnenými záujmami fotografa, organizátor nesmie ďalej spracúvať osobné údaje (ak nie je spracúvanie potrebné pre preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov organizátora),
 • ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, fotograf má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom,
 • ak fotograf namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

právo na prenosnosť údajov

Fotograf má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol organizátorovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšej entite (ak sa spracúvanie zakladá na zmluve).

 1. Vo všetkých prípadoch potreby komunikácie vo veciach ochrany osobných údajov (v prípade otázok, podnetov, žiadostí a námietok, potreby uplatnenia práv) sa prosím obracajte na slovakpressphoto@gmail.com.
 1. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Organizátor nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.
 1. Fotograf  je oprávnený vo veci ochrany jeho práva podľa nariadenia podať Úradu na ochranu osobných údajov sťažnosť.
 1. Organizátor  pri spracovaní osobných údajov využíva na dodanie servisných činností sprostredkovateľov poskytujúcich rôzne služby nevyhnutné na riadne dodanie služieb podľa zmluvy (IT, administratívna podpora). Sprostredkovatelia majú riadne zmluvne upravené povinnosti pri spracúvaní osobných údajov.
 1. Organizátor  spracúva osobné údaje fotografov po dobu trvania zmluvy o obstaraní zájazdu a v prípade osobných údajov spracúvaných na základe oprávneného záujmu fotografa po dobu činnosti organizátora zhodnej s činnosťou pri ktorej došlo k získaniu osobných údajov. Po zániku účelu spracúvania spracúva osobné údaje, len ak je to nevyhnutné na archivačné alebo iné účely určené osobitným zákonom.