Pravidlá ochrany osobných údajov

v zmysle článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“)

Údaje o prevádzkovateľovi:

SLOVAK PRESS PHOTO, s. r. o., so sídlom: Bjömsonova 16, 811 05 Bratislava, IČO: 36 844 748, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava l., Oddiel: Sro, vložka Číslo: 48302,43 (ďalej len Prevádzkovateľ)

Kontaktné údaje SLOVAK PRESS PHOTO, s.r.o.:

Pre prípadné otázky o spracúvaní osobných údajov a podanie námietok  a naplnenie práv dotknutej osoby násmôžete  kontaktovať na e-mailovej adrese slovakpressphoto@gmail.com alebo písomne na adrese sídla Prevádzkovateľa SLOVAK PRESS PHOTO, s. r. o., Bjömsonova 16, 811 05 Bratislava.

Práva dotknutej osoby:

Poskytnutím osobných údajov Prevádzkovateľovi nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má podľa Kapitoly III. Nariadenia najmä

 • právo na prístup k osobným údajom,
 • právo na opravu osobných údajov - Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opraví (na žiadosť dotknutej osoby alebo aj z vlastnej iniciatívy) nesprávne osobné údaje, ktoré sa týkajú dotknutej osoby
 • právo na vymazanie, Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje dotknutej osoby, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému organizátor podlieha.
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov v prípadoch, ak
 • dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovioveriť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie je protizákonné a Prevádzkovateľa namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 • právo na prenosnosť údajov,
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (vrátane profilovania) a
 • právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania).

Dotknutá osoba má súčasne podľa článku 77 Nariadenia právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

Uvedených práv sa dotknutá osoba môže domáhať za podmienok ustanovených Nariadením.

Prevádzkovateľ oprávnenej žiadosti dotknutej osoby vyhovie vždy, ak je to technicky možné.

Účely spracúvania a ich právny základ:

Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, ktorými sú účastníci súťaže organizovanej Prevádzkovateľom je/sú:

 • plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu (článok VI., odsek 1, písmeno b) Nariadenia). Osobné údaje sú spracúvané počas predzmluvného vzťahu, správy zmluvného vzťahu,
 • vedenia evidencie účastníkov súťaže (článok VI., odsek 1, písmeno b) Nariadenia),
 • konanie na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa voči orgánom, úradom a iným inštitúciám, či spoločnostiam, (článok VI., odsek 1, písmeno c) Nariadenia), vyplývajúce najmä z týchto zákonov:
  • zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
 • zasielanie newslettera (článok VI., odsek 1, písmeno a) Nariadenia),
 • propagácia súťaží organizovaných Prevádzkovateľom a ich výsledkov - zverejnenie osobných údajov dotknutej osoby v masovokomunikačných prostriedkoch a na webovom sídle Prevádzkovateľa (týka sa aj údajov uvedených v metadátach fotografií).

Doba uchovávania:

Vaše osobné údaje budú uchovávané v závislosti od účelu spracúvania nasledovne:

Účel spracúvania osobných údajov     Doba spracúvania osobných údajov

Plnenie zmluvného vzťahu -  Osobné údaje finalistov a výhercov budú spracúvané po dobu existencie Nadácie Slovak Press Photo a jej prípadných nasledovníkov. Osobné údaje ostatných súťažiacich budú likvidované bezodkladne po ukončení súťaže.

Vedenie evidencie účastníkov súťaže  - 10 rokov

Vedenie účtovníctva  - 10 rokov

Newsletter  - Po dobu trvania súhlasu dotknutej osoby.

Splnenie zákonnej povinnosti  Prevádzkovateľa - Doba určená príslušnými právnymi predpismi.

Propagácia súťaží a ich výsledkov -  Na webovom sídle Prevádzkovateľa v zmysle registratúrneho poriadku, v masovokomuni-kačných prostriedkoch po dobu ich trvania.

Poskytovanie osobných údajov:

Vaše osobné údaje nie sú poskytované ani sprístupňované tretej osobe, okrem situácií, kedy táto povinnosť vyplýva z osobitného právneho predpisu alebo ak je to potrebné pre plnenie zmluvných povinností.

Pre plnenie zmluvných povinností sú ako sprostredkovatelia (v zmysle čl. 28 Nariadenia) poverení spracúvať vaše osobné údaje nasledovné subjekty alebo skupiny subjektov:

 • NADÁCIA SLOVAK PRESS PHOTO so sídlom: Bjömsonova 16, 811 05 Bratislava, IČO 50057651, zapísaná v Registri Nadácii MVSR pod e.203/Na-2002/1124 dňa 16.11.2015
 • grafici, copywriteri, programátori/web developeri, ppc špecialisti, seo špecialisti, spoločnosť poskytujúca účtovnícke služby, iní prevádzkovatelia s ktorými spolupracujeme pri svojej činnosti.

Tretie krajiny: Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Automatizované rozhodovanie a profilovanie: Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov zákazníkov nepoužíva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania. Nepsokytnutie osobných údajov: Prevádzkovateľovi znemožňuje přípravu a uzatvorenie zmluvného vzťahu s dotknutou osobou a jej účast v súťaži.

V Bratislave, 30.06.2020